fbpx

Ponad 10 letnie doświadczenie!

Pon-Pt: 10:00 - 18:00

Sob. 10:00 - 14:00

Regulamin promocji: “Darmowy projekt łazienki”

 

1.Postanowienie ogólne.

Organizatorem promocji w o nazwie „Darmowy projekt łazienki” zwanej dalej „Promocją”, jest firma EKS Marcin Wesołowski działająca pod adresem ul. Reymonta 6, 62-330 Nekla REGON: 300771722 NIP: 7891467676 Adres korespondencyjny 62-330 Nekla, ul. Reymonta 6, email: kontakt@lazienkimarzen.pl Konto bankowe: 21 1050 1852 1000 0090 6060 6887 zwana dalej „Organizatorem”.

Promocja dostępna w salonach “Łazienki Marzeń” przy ul. Góreckiej 79, 61-483 Poznań oraz „Łazienki Marzeń” ul. Harcerska 5a, 63-000 Środa Wielkopolska (dalej: „Punkt Sprzedaży”)

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 Września 2019 roku do 31 Grudnia 2019, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. Podmiot promocji.

Promocja dotyczy projektu łazienki o wartości 1300 złotych netto . ( Tysiąc trzysta złotych netto)

Organizator nie ma prawa wycofać produktu z Promocji w trakcie procesu zakupu przez uczestnika promocji. Przez proces sprzedaży rozumiemy czas ciągły i nieprzerwany procesu od momentu deklaracji zakupu aż do finalizacji bądź momentu, w którym następuje deklaracja zamówienia produktu objętego promocją. Deklaracja zakupu produktu w cenie promocyjnej jest ważna przez 24 godziny od złożenia deklaracji chyba ze strony ustała inaczej.

 

  1. Warunki uczestnictwa w promocji.
  2. a) Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej stałych klientów nabywających Produkty w Punkcie Sprzedaży, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  3. b) Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
  4. c) W celu wzięcia udziału w promocji należy przede wszystkim podesłać wymiary pomieszczenia i główne wytyczne do projektu na jeden z maili dostępnych na naszej stronie
  5. d) Warunkiem otrzymania projektu jest potwierdzenie opłaty zadatku w wysokości 1000 złotych( tysiąc złotych) na poczet zakupu produktów niebędących do realizacji projektu łazienki dokonanych w naszych salonach
  6. e) Po przygotowaniu projektu i zaakceptowaniu przystępujemy do wstępnych wycen. Wpłacony zadatek przy projekcie jest rozliczany, jako składowa kwoty zamówienia.
  7. f) Promocja dotyczy klientów, którzy dokonali zakupu za minimum 2 tys. zł. (Dwa tysiące złotych)
  8. g) W przypadku, gdy zakup w naszych salonach jest mniejszy niż kwota wymieniona w §3 pkt. f zostanie wystawiona FV za projekt o wartości 1300 zł netto ( tysiąc trzysta złotych netto).

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

Zwrot produktów uprawniających do Promocji powoduje rewizje Zgłoszenia

Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Komentarze są wyłączone.