Ponad 10 letnie doświadczenie!

Pon-Pt: 10:00 - 18:00

Sob. 10:00 - 14:00

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „KABINA ZA DARMO ”

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „KABINA ZA DARMO ”

 

(dalej „Regulamin”)

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „KABINA ZA DARMO”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma EKS Marcin Wesołowski działająca pod adresem ul. Reymonta 6, 62-330 Nekla REGON: 300771722  NIP: 7891467676 Adres korespondencyjny 62-330 Nekla, ul. Reymonta 6, email: kontakt@lazienkimarzen.pl Konto bankowe: 21 1050 1852 1000 0090 6060 6887 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja sprzedaży wyposażenia łazienek w tym kabin prysznicowych , oferowanych dostępnych w prowadzonym przez Organizatora punkcie sprzedaży detalicznej „Łazienki Marzeń”  przy ul. Góreckej 79, 61-483 Poznań  (dalej: „Punkt Sprzedaży”)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 września 2018roku do 30 października 2018, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 2 NAGRODY

 

W Promocji zostanie przyznanych łącznie 100 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci kabiny prysznicowej przedstawionej w załączniku nr 1 do regulaminu, o wartości jednostkowej 1300 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty w Punkcie Sprzedaży, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 5. Zakupić w Punkcie Sprzedaży produkty o łącznej wartości min. 3000 zł brutto
 6. Dokonać opłaty w wysokości 1 zł kwalifikowanej, jako zakup kabiny prysznicowej.
 7. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 8. Uczestnik może otrzymać tylko jedną kabinę po spełnieniu warunku kwotowego.
 9. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi wraz z pozostałymi zakupionymi produktami.

 

 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Zwrot produktów uprawniających do otrzymania Nagrody po jej otrzymaniu powoduje rewizje Zgłoszenia
 6. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia warunku do otrzymania Nagrody po przeprowadzonej rewizji Uczestnik zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni uregulować różnicę ceny kabiny z ceny promocyjnej do ceny obowiązującej w Punkcie Sprzedaży
 7. Kabina jak każdy produkt podlega ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 8. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Dalej

Komentarze są wyłączone.